Gigi Season Starter Waxing Kit

$49.95
Out of Stock
Kick off this spring season with the Gigi Season Starter Waxing Kit! This set comes complete with everything you need to achieve silky, smooth, hair-free skin.
Server Name