Parissa Strip Free Hot Wax (Coarse) 4 oz.

$8.99
Order now
Ships 12/27/2014
Parissa Strip Free Hot Wax (Coarse) 4 oz. is for the face, brow & bikini.
Server Name