GiGI Brazillian Body Hard Wax 14 oz.

$13.95
Out of Stock
GiGI Brazillian Body Hard Wax meets the demand for thorough hair removal during extreme bikini waxing.
Server Name