Tigi Bed Head Urban Anti+Dotes Resurrection Shampoo

We're sorry, TIGI has not authorized Folica to sell this product.


Visit TIGI Site

Tigi Bedhead urban Anti+Dotes Resurrection Shampoo is perfect for: weak, brittle hair that needs an intervention.
Server Name