Tigi Catwalk Sleek Mystique Haute Iron Spray

We're sorry, TIGI has not authorized Folica to sell this product.


Visit TIGI Site

Tigi Catwalk Sleek Mystique Haute Iron Spray protects hair from heat styling up to 450 degrees.
Server Name